Print Friendly, PDF & Email

unnamed (1)

จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service

 

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 59 เวลา 10.00 น. ที่สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 43 หน่วยงาน ซึ่งมีทั้งการให้บริการงานในหน้าที่ การให้ความรู้ ตอบข้อหารือการมอบเงินสงเคราะห์ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นต้น

นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัด อำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก และนอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ให้ความสำคัญในนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้บริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน

 

unnamed (2)

unnamed (3)

unnamed (4)

unnamed (5)

unnamed (6)

unnamed (7)

unnamed (8)

unnamed (9)

unnamed (10)

unnamed (11)

unnamed (12)

unnamed

CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ:

ผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติงานทอดผ้าป่า"พันธ์บัว"
สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.) ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการ...
เชียงใหม่ รับมอบไข่ไก่ 40,000 ฟอง สนับสนุนหน่วยลาดตระเวนหมอกควันและไฟป่า