Print Friendly, PDF & Email

33080

 

เชียงใหม่จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2560

 

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณ และสร้างขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่ทำงานด้วยความเสียสละตลอดมา

วันนี้ 19 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน วันอาสาสมัคร สาธารณสุขแห่งชาติ หรือ อสม. อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เหียะ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และประชมรม อสม.ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน กว่า 1,200 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณ เผยแพร่กิจกรรมของ อสม. และจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพในเรื่องต่างๆ ซึ่งการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานที่ผ่านมานั้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนา ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น มาจากความเสียสละและจิตอาสาของ อสม. และประชาชนทุกคน ที่ร่วมดำเนินงานพัฒนาจนเกิดระบบสุขภาพภาคประชาชนขึ้น

สำหรับภายในงานครั้งนี้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ มีการมอบรางวัล อสมดีเด่น ระดับอำเภอ 8 สาขา การมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี 20 ปี 10 ปี มีการแข่งขันกีฬาการแข่งขันตอบปัญหาสาธารณสุข และการประกวดร้องเพลง

ทั้งนี้ ในปัจจุบันอำเภอเมืองเชียงใหม่มี อสม .ทั้งสิ้น 2,727 คน เป็น อสม. ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 1,468 คน ซึ่งต่างก็เป็น ผู้ที่อาสาเข้ามาเป็นแกนนำสำคัญในการดำเนิน งานสร้างสุขภาพทุกรูปแบบ ในหมู่บ้านเขตรับผิดชอบของตนเองด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ เพื่อส่วนรวมมาเป็นเวลา 39 ปีแล้ว

33081

33093

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: