Print Friendly, PDF & Email

 

 

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอเมือง

เชียงใหม่ ประจำปี 2561

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561ภายใต้แนวคิด มหกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ บริเวณสนามกีฬาลานตลาดนัด 89 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลทุกแห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

สำหรับ วันอาสาสมัครสาธารณสุข ได้กำหนดขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรีที่ โดยอนุมัติให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.) เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ เผยแพร่กิจกรรม และจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพในเรื่องต่างๆ โดยปัจจุบันอำเภอเมืองเชียงใหม่มี อสม. ทั้งสิ้นจำนวน 2,749 คน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เมื่อประเทศชาติประสบภาวะวิกฤติด้านสุขภาพ เช่น การระบาดของโรค ไข้เลือดออก ก็ได้รับความร่วมมือเป็นผู้กระจายข่าว รวมไปถึงให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน

 

และในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็น อสม. 4.0ทั่วประเทศ ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการทำงานให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการแนะนำประชาชน เพื่อการมีสุขภาพที่ดีผ่านแอพพลิเคชั่น SMART อสม. ส่งผลให้เกิดการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานที่ผ่านมานั้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนา ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นมานั้นมาจากความเสียสละ และจิตอาสาของประชาชนทุกคนที่ร่วมดำเนินงานพัฒนา จนเกิดระบบสุขภาพภาคประชาชน

 

โดยภายในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การรณรงค์สร้าง เสริมสุขภาพและป้องกันโรค การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดกองเชียร์ การประกวดส้มตำลีลา และ แข่งขันการตอบปัญหาสาธารณสุข ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังเป็นประธานการมอบรางวัลแก่ อสม. ดีเด่น ระดับอำเภอ และการมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี, 20 ปี และ 30 ปี อีกด้วย

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: