Print Friendly, PDF & Email

อินทนนท์สูงเด่น ร่มเย็นองค์พระธาตุ น้ำตกสวยสะอาด เชิดชูศาสน์ไม้ค้ำโพธิ์

ชุมชน บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรวบรวมเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งยังส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมให้คงอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างประสบการณ์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชน ให้มีคุณค่า สร้างงานสร้างรายได้ แก่ชุมชนสามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในหมู่บ้านต่อไป

 

โดยมีวัตุุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อนำความรู้และภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา เพื่อเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์OTOP เพื่อจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา เพื่อสร้างการเรียนรู้ของคนในชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

โดยได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม หมู่บ้านเชิงดอยเดิมชื่อบ้านโมคคัลลาน ตั้งชื่อเรียกตามพุทธประวัติล้านนา ในสมัยพุทธกาลครั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสถวรรณภูมิ ได้มีพระอัครสาวก นามพระมหาโมคคัลลานะ ได้ติดตามมาดูแลรับใช้พระพุทธเจ้า และในระหว่างที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จผ่าน พระมหาโมคคัลลานะเหยียบลงตรงกลางดอยโมคคัลลานปรากฏเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่ จึงได้มีการเรียกขานชื่อดอยแห่งนี้ว่าดอยโมคคัลลานรวมทั้งบริเวณใกล้เคียงดอยแห่งนี้

หมู่บ้านแห่งนี้มีภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ ชาวบ้านไกด้ริเริ่มการทำผ้าทอตั้งแต่ปี 2550 โดยเริ่มขายในชุมชน จากนั้นพัฒนาและถูกคัดสรรไปจำหน่ายและนำเสนอสินค้าที่เมืองทองธานี จากนั้นพัฒนาต่อยอดและแปรรูปสินค้าออกมาเป็นประเภทต่าง เช่น หมอนผ้าทอ ถุงดูดกลิ่นใบชา ผ้ารองจาน เป็นต้น ปัจจุบันได้มีการตั้งกลุ่มผ้าทอออกเป็นกลุ่มย่อยต่างๆ

นอกจากนั้นยังมีเครื่องจักสาน เป็นงานที่พบได้บ่อยทั่วไปในสังคมชนบทที่ต้องพึ่งตนเองในการดำรงชีวิต วัสดุก็หาได้ตามท้องถิ่นทั่วไป เช่นไม้ไผ่ ใบลาน ใบมะพร้าว เป็นต้น เริ่มต้นมีการรวมกลุ่มกันทำจักสาน มีชาวบ้านบางคนมาขอเรียนบ้าง ถ้าว่างเว้นจากการทำสวน ไม่มีการจ้างแรงงานเพื่อผลิตเครื่องจักสานเพราะทำเองขายเองตามหน้าบ้าน ตลาดนัดมีผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักสานต่างๆ ได้แก่ ไม้กวาดทางมะพร้าว, หวด ตะกร้า ซาวข้าว, ก่องข้าว ราคา

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: