Print Friendly, PDF & Email

ออมก๋อย  ดินแดนในหุบเขา ใต้ร่มเงาพระเจ้าแสนทอง ดอยม่อนจองสูงสง่า สัตว์ป่าล้วนมากมี ประเพณีหลายเผ่าพันธุ์

 

เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรวบรวมเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งยังส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมให้คงอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างประสบการณ์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชน ให้มีคุณค่า สร้างงานสร้างรายได้ แก่ชุมชนสามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในหมู่บ้านต่อไป

 

โดยมีวัตุุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อนำความรู้และภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา เพื่อเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์OTOP เพื่อจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา เพื่อสร้างการเรียนรู้ของคนในชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

โดยได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมชื่อหมู่บ้าน ทุ่งจำเริง หมู่ที่ 3 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จากคำบอกเล่าสืบต่อกันมาของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน กล่าวว่า หมู่บ้านทุ่งจำเริง หมู่ที่ 3 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ แต่เดิมยังคงเป็นป่ารกทึบซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันเป็นอย่างมากทำให้มีสัตว์ป่าหากินตามธรรมชาติอยู่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพื้นที่มีประชากร “ช้าง” เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ผู้คนเรียกพื้นที่นี้ว่า “ทุ่งจ๊างเริง” หรือ “ช้างเริง” อันหมายถึง ช้างเร่ร่อนที่ออกเดินทางหากินจนครึ้มใจ และต่อมาจึงได้เพี้ยนมาเป็น “ทุ่งจำเริง” ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา โดยมีลำน้ำแม่ต๋อมเป็นแม่น้ำสายหลักในการดำรงชีวิตของชุมชน ปัจจุบันบ้านทุ่งจำเริง มีจำนวนประชากรทั้งหมด 230 ครัวเรือน 737 คน แยกเป็นชาย 368 คน และหญิง 369 คน

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน ได้แก่ ข้าวกล้อง ผ้าทอกะเหรี่ยง และเครื่องจักสานลงยางรัก

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: