Print Friendly, PDF & Email

อว.จ้างงาน กระจายงานโดยหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 13.30 น. ณ ภัตตาคารตูลู่ ต.หายยา จ.เชียงใหม่ ได้มีประชาชนที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ อว.จ้างงานนี้ร่วม 50 คนในด้านการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศการทำงานในโครงการดังกล่าว

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)โดยในจังหวัดเชียงใหม่ ทางหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Socially-Engaged Scholarship) ได้มีทีมงานในการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ และชุมชนที่ได้รับคัดเลือกในโครงการนี้คือ ชุมชนวัวลาย ชุมชนหมื่นสาร ชุมชนนันทราม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ Covid-19 และเสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน เช่น การวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยโครงการนี้จะจัดจ้างเป็นระยะเวลา 3 เดือน คือตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 และหลังจากนั้น ทางชุมชนก็จะสามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในชุมชนไปด้วยความสามารถของชุมชนเอง และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ขอบคุณ ภัตราคารตูลู่ ต.หายยา จ.เชียงใหม่ ที่อำนวยความสะดวกในด้านสถานที่การจัดประชุมให้กับชุมชนค่ะ

Comments

comments