Print Friendly, PDF & Email

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำจิตอาสากว่า 500 คน ร่วมกันปรับภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืชบริเวณรอบหนองน้ำป่าแง อำเภอแม่ริม ในโครงการ “จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ หนองน้ำป่าแง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตตามวิถีแห่งความพอเพียงอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำจิตอาสาในพื้นที่อำเภอแม่ริม จำนวน 500 คน ร่วมกันขุดลอก กำจัดวัชพืช และปรับภูมิทัศน์บริเวณหนองน้ำป่าแง ตามโครงการ “จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ” ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่จิตอาสา ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2561 เพื่อสืบสานพระราชประสงค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ตลอดจน เพื่อก่อให้เกิดชุมชนจิตอาสาที่เข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ ของชุมชน

สำหรับ กิจกรรมในครั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกชุมชนต้นแบบ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกหนองน้ำป่าแง ในตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม ให้เป็นหนองน้ำธรรมชาติต้นแบบ ในการพัฒนาแหล่งน้ำ และสร้างประโยชน์แก่ประชาชน รวมทั้งให้คนในชุมชนได้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาอาชีพ รายได้ และการท่องเที่ยว ตลอดจน ได้ขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียงและชุมชนอื่นๆในพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วย

Comments

comments