Print Friendly, PDF & Email

S__13304291

ห้วยตึงเฒ่าทำการฝึกอบรมหลักสูตร”ตะโกน โยน ยื่น” เพื่อช่วยเหลือคนจมน้ำได้ทันท่วงที

วันที่ 10 ต.ค.60 ห้วยตึงเฒ่าทำการฝึกอบรมหลักสูตร”ตะโกน โยน ยื่น” ให้กับบุคลากรร้านค้ารอ

บอ่างฯ เพื่อเป็นมวลชนแนวร่วมตามมาตรการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ (ป้องกันการจมน้ำเสีย

ชีวิต) รุ่นที่2จำนวน 60 คน (โดยให้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งทางบกและทางน้ำ )ทั้งนี้ให้มี

ขีดความสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้ทันเหตุการณ์ หลักสูตรดังกล่าวฝึกตามแนวทางขององค์การ

อนามัยโลก (WHO) และแนวทางของกระทรวง สาธารณสุข โดยวิทยากรของห้วยฯ เอง

(ครู ข.)ทั้งนี้ ผู้ประกอบการทุกร้านตั้งแต่เจ้าของร้านจนถึงเด็กล้างจานต้องผ่านการฝึกฯเท่านั้นจึง

จะสามารถเข้าทำงานในร้านฯได้ /รวม2รุ่น96 คนจะฝึกทั้งหมด 5 รุ่น คาดว่าจะเท่าปีที่ผ่านมาคือ

จำนวน320 คน

 

 

S__13304292

S__13304293

S__13304294

S__13304295

S__13304296

S__13304297

S__13304298

S__13304299

S__13304300

S__13304301

S__13304302

S__13304303

S__13304304

S__13304305

S__13304306

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: