Print Friendly, PDF & Email

หมู่บ้านอัตลักษณ์ หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรวบรวมเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งยังส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมให้คงอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างประสบการณ์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชน ให้มีคุณค่า สร้างงานสร้างรายได้ แก่ชุมชนสามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในหมู่บ้านต่อไป

 

โดยได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมบ้านดงดำ หมู่ที่ 5 ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ทางทิศใต้ของที่ตั้งปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนภูมิพล ประมาณปี พ.ศ. 2507 จึงได้อพยพหนีน้ำท่วมขึ้นมาอาศัย ณ ปัจจุบันเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญของแม่น้ำปิง“ บ้านดงดำเป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์ เป็นเมืองท่า แลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญ ในช่วงปี พ.ศ.2495 เป็นต้นมา บ้านดงดำเปลี่ยนเมื่อเกิดเขื่อนภูมิพล ในปี 2554 เกิดน้ำท่วมนาน 6 เดือน ชุมชนล่มสลาย (ที่ทำกินน้ำท่วมและถูกเวนคืนอีก)ชาวบ้านต้องออกไปทำงานต่างพื้นที่ มีการย้ายวัด 1 ครั้ง และ ปัจจุบันมีวัด อยู่ 2 แห่ง คือวัดดงดา และอารามสงฆ์แพะหลวง มีสถานที่ท่องเที่ยวคือ ผาวิ่งชู้ ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและสามารถพัฒนาต่อยอด โดยแต่ละผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เสื้อกะเหรี่ยงหญิง ,เสื้อกะเหรี่ยงชาย ,ผ้าคลุมไหล่ ,ย่าม ,กระเป๋า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถหาวัสดุได้ในชุมชน: ชาวบ้านในชุมชนถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของบ้านดงดำ โดยเฉพาะการทอผ้าพื้นเมืองประจำชนเผ่าซึ่งเป็น “อัตลักษณ์หัตถกรรม”

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: