Print Friendly, PDF & Email

IMG_0092

สานต่อโครงการ เชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Chiang Mai Learning Society) CMLS Part2

หลังจากที่คณะวิจิตรศิลป์ มช.เปิดตัวโครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Chiang Mai Learning Society)ไปเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพันธ์  จันทร์หอม  หัวหน้าศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ และนายธนกร  สมฤทธิ์ คณะทำงานโครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมของโครงการโดยได้นำทีมงานไปศึกษา ณศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง และพิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม (MAIIAM Contemporary Art Museum) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการระดมความคิดเห็น  เพื่อประกอบการพัฒนาตัวแบบ (Module) แนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นรูปแบบการเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสัมมนาระดมความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่น ผ้าซิ่นสันกำแพง” ซึ่งโครงการฯ ได้นำผู้ร่วมกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีอาจารย์อนันต์   สุคันธรส ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง เป็นวิทยากร รวมทั้ง เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย และประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับจังหวัดเชียงใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม (MAIIAM Contemporary Art Museum) อำเภอสันกำแพง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหาร และผู้ดูแลด้านการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวะศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จะได้สัมผัสกับการเรียนรู้นอกระบบที่โครงการฯ ได้ออกแบบไว้ รวมทั้งร่วมกันระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับจังหวัดเชียงใหม่ด้วยทั้งนี้ กิจกรรมในรูปแบบเดียวกันนี้ จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา โดยผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้บริหารและผู้ดูแลด้านการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 ท่าน

ผู้สนใจกิจกรรมของโครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สามารถติดตามข้อมูล หรือสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ทาง facebook ภายใต้ชื่อ CMLS

 

ลิงค์ข่าว Part 1

เชียงใหม่ร่วมมือคณะวิจิตรศิลป์ มช.เปิดตัวโครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Chiang Mai Learning Society)

http://www.cnxnews.net/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88/

 

IMG_0120 IMG_0124 IMG_0133 IMG_0194 IMG_0208

2441 2442 2445 IMG_0051 IMG_0073 IMG_9888 IMG_9895 IMG_9950

CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments