Print Friendly, PDF & Email

scoop

สกู๊ปพิเศษ CNX NEWS 

สั้น ๆ แต่มีสาระเมษายนเดือนเกณฑ์ทหาร กระเทยเป็นโรคอะไร..ถึงไม่ต้องรับใช้ชาติ

 

ท่านผู้อ่านครับ เดือนเมษายน ของทุกปี เป็นเดือนของการเกณฑ์ทหารครับ เป็นเดือนของชายไทยทุกคนที่มีอายุครบ21ปีบริบูรณ์จะต้องไปรับการตรวจเลือกเพื่อรับใช้ชาติในประเทศไทยการเกณฑ์ทหารเป็นหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในทางปฏิบัติพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 กำหนดหน้าที่นี้ให้เฉพาะชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายมีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน

พระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการรับราชการทหารไว้ตั้งแต่ การลงบัญชีทหารกองเกิน การรับหมายเรียก การตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการ การเรียกพล การระดมพล และการปลดชายไทยเริ่มเป็นทหารกองเกินนับแต่อายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์และได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ ทหารกองเกินอาจถูกเรียกไปรับการตรวจเลือกเพื่อเข้ากองประจำการได้เมื่ออายุครบยี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ ทหารกองเกินเมื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการครบกำหนด หรือ สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด หรือ มีอายุครบ 30 ปีบริบูรณ์ จะถูกปลดเป็นทหารกองหนุน เมื่อเวลาผ่านไปหรืออายุครบตามที่กำหนดทหารกองหนุนก็จะถูกปลดพ้นราชการทหารต่อไป และในระหว่างที่เป็นทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนนั้น อาจถูกเรียกพลได้ตามที่กระทรวงกลาโหมเห็นสมควร และอาจถูกระดมพลได้หากมีพระราชกฤษฎีกา

ความหมายอย่างแคบของการเกณฑ์ทหารคือการเข้ารับราชการทหารกองประจำการซึ่งมีกำหนดสองปี ส่วนความหมายอย่างกว้างหมายถึงกระบวนการทั้งหมดทั้งแต่ลงบัญชีทหารกองเกิน รับหมายเรียก ตรวจเลือกเข้ากองประจำการ รวมถึงการเรียกพลและระดมพลด้วยชายไทยจำนวนมากไม่ต้องรับราชการทหารกองประจำการเพราะผ่านการเรียนรักษาดินแดนครบสามปี หรืออาจมีเหตุได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันได้ตามที่กฎหมายกำหนดทำให้ไม่ต้องไปรับการตรวจเลือกหรือไปในวันตรวจเลือก แต่ถูกคัดออกเสียก่อน

กลุ่มผู้ที่ไม่มีเหตุยกเว้นหรือผ่อนผันจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจเลือกเข้ากองประจำการเต็มขั้น โดยถูกจำแนกออกเป็นสี่จำพวกตามความสมบูรณ์ของร่างกาย หากมีผู้ประสงค์สมัครใจเข้ากองประจำการเต็มจำนวนที่รับแล้ว ก็จะไม่มีการจับสลาก ส่วนในกรณีที่มีผู้สมัครไม่พอและมีคนให้เลือกมากกว่าจำนวนที่ต้องการก็จะใช้วิธีจับสลากใบดำใบแดง ผู้จับได้ใบแดงจะต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

กองการสัสดีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ระบุว่าเมื่อชายไทยเข้ารับการตรวจเลือกทหารจะถูกจัดออกเป็น 4 จำพวกตามผลการตรวจร่างกาย

พวกที่ 1 ได้แก่คนที่มีร่างกายสมบูรณ์ดีไม่มีอวัยวะพิการหรือผิดส่วนแต่อย่างใด มีความสูงตั้งแต่ 146 ซม. ขึ้นไป ขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป

พวกที่ 2 คือคนซึ่งมีร่างกายที่เห็นได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจำพวกที่ 1 แต่ไม่ถึงทุพพลภาพ

พวกที่ 3 คือคนซึ่งมีร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้นได้เพราะป่วยซึ่งจะบำบัดให้หายภายใน30 วันไม่ได้

พวกที่ 4 สำคัญมาก คือ คนพิการทุพพลภาพซึ่งมีโรค หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจที่ไม่สามารถจะรับราชการทหารได้

ในคนจำพวกที่ 4 นี่เองที่ระบุไว้ตามกฎกระทรวงฉบับที่74 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497 ว่า ไม่สามารถรับราชการทหารได้ซึ่งต้องบุคคลที่มีโรค 12 โรค ดังต่อไปนี้ 1. โรคความผิดปกติของตา2.โรคความผิดปกติของหู 3.โรคของหัวใจและหลอดเลือด4.โรคเลือดและอวัยวะสร้างเม็ดเลือด 5.โรคของระบบการหายใจ 6.โรคของระบบปัสสาวะ7.โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ

8.โรคของต่อไร้ท่อและภาวะผิดปกติของต่อเมตาบอลิซึม 9.โรคติดเชื้อ10.โรคทางประสาทวิทยา 11.โรคทางจิตเวช

 และ 12 สำคัญมากอีกเช่นกัน คือ .โรคอื่นๆโดยแต่ละโรคมีข้อแยกย่อยลงไปในรายละเอียดอีก

และใช่ว่าเรื่องของต่าง ๆที่ระบุไว้จะจบแต่เพียงใบรับรองแพทย์หรืออาการที่แสดงให้เห็นเท่านั้น ตามระเบียบของการ ตรวจเลือกทหาร การวินิจฉัยโรคต่าง ๆที่กล่าวมาแล้ว ต้องไปเข้ารับการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกณ โรงพยาบาลทหาร ที่ใดที่หนึ่งจากที่กำหนดไว้ 19 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคไว้เป็นการเฉพาะ

สุดท้าย คำถามยอดฮิตที่หลายคนสงสัยกันเป็นอย่างมากว่า “บุคคลข้ามเพศ”ที่แสดงออกชัดแจ้งว่าเป็นบุคคลข้ามเพศนั้นอยู่ในประเภทไหน

         ขอตอบว่า ตามระเบียบแล้วระบุคำว่า “กระเทยHermaphrodismอยู่ในกลุ่ม 12 .คือโรคอื่นๆ  ครับ  

ดังนั้นบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นโรคอื่นๆ โดยเฉพาะ กระเทย ที่เป็นคนจำพวกที่ 4ก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเป็นทหาร แต่จะต้องไปทำการตรวจและวินิจฉัยยังโรงพยาบาลทหารแห่งใดก็ได้ใน19 แห่งเสียก่อนเพื่อให้โรงพยาบาลทหารรับรองเสียก่อนว่า เป็นโรค อื่นๆ แล้วนำมายื่นในวันที่เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อจะได้ไม่ต้องจับใบดำใบแดง

           เข้าใจตรงกันนะครับ พรบ. รับราชการทหาร ปี2497 กระเทย เป็นกลุ่มคนประเภทที่ 4 ข้อย่อย 12 เป็นโรคที่ไม่อาจจะรับเอาไว้เพื่อราชการทหารได้ ถึงเดือนเมษายนทุกปีก็จะมีกระเทยไปเกณฑ์ทหารโชว์ความสวย โชวืเต้ากันอล่างฉ่าง สร้างสีสันกันแทบทุกจังหวัด แต่ทหารก็มิบังอาจรับเป็นทหารได้ เพราะเธอป่วยเป็น โรคอื่นๆ นั่นเอง

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  : Thaiquote

อรุณ ช้างขวัญยืน/เรียบเรียง/รายงาน

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: