Print Friendly, PDF & Email

            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหา หมอกควันและไฟป่า เพื่อให้การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในปัญหาที่เกิดจากไฟป่า  หมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำ และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยมีผู้รับผิดชอบเสียงตามสาย หอกระจายข่าว และผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชนในพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีจุดความร้อนจำนวนมาก จำนวน 60 คนเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

นางอุบลรัตน์  คงกระพันธ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสภาพพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ทำให้อากาศในแอ่งเมืองเชียงใหม่แห้งและเคลื่อนไหวน้อยมาก เมื่อเกิดการเผาป่าไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ส่งผลให้เกิดหมอกควันปกคลุมอยู่เป็นบริเวณกว้าง โดยจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม – พฤษภาคมของทุกปี หมอกควันดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจของประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งปัญหาวิกฤติหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง มีสาเหตุหลายประกาณ   บางสาเหตุเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่จะป้องกันได้ โดยเป็นปัจจัยภายนอกและเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น หมอกควันอันเกิดจากความกดอาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือของไทย จึงทำให้หมอกควันไม่สามารถลอยตัวขึ้นสูงได้ แต่สาเหตุสำคัญ ๆ ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมหรือการกระทำของมนุษย์ เช่น การเผาป่า จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินโครงการต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการแก้ปัญหาวิกฤตหมอกควัน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้พยายามแก้ไขปัญหากันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา โดยยึดกรอบแผนจัดการหมอกควันจากการเผาในที่โล่ง ปี 2555 – 2559 ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชน การควบคุมการผาในพื้นที่เกษตรกรรม การควบคุมไฟป่า การณรงค์ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการวิจัยและขยายองค์ความรู้ ดังนั้นเพื่อให้การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนเกิดความตระหนักในปัญหาที่เกิดจากไฟป่าหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำ และเข้ามามีส่วนร่วม  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จังหวัดเชียงใหม่จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  ดำเนินการจัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าขึ้นในพุธที่ 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้ทำหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าว และผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชน  ในพื้นที่ซึ่งมีสถิติจุดความร้อนสูงในปี 2557 รวม 5 อำเภอ จำนวน  60 คน ประกอบด้วย อำเภอจอมทอง 20 คน อำเภอดอยหล่อ ฮอด   อมก๋อย และ แม่แจ่ม อำเภอละ 10 คน โดยมี คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรี อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ทีมวิทยากร ซึ่งเป็น ซีอีโอ บจก. JukeBox sound good (Sattellite + FM 30 Station) มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อนำไปขยายผลด้านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อในความรับผิดชอบ

ำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: