สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณีให้การสนับสนุน TRAFCORD 1.5 ล้านบาท | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณีให้การสนับสนุน TRAFCORD 1.5 ล้านบาท

เข้าชมแล้ว (1,889)
Print Friendly, PDF & Email

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณีให้การสนับสนุน TRAFCORD 1.5 ล้านบาท 

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กกลุ่มชาติพันธ์และแรงงานอพยพจากอันตรายของขบวนการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ เชียงดาวฮิลล์ รีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ Mr.Arend Wulff ผู้แทนสถานทูตรเยอรมัน , คุณเบน สวัสดิวัฒน์กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหราชอณาจักร ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ,นางสาวเดือน วงษาผู้จัดการหน่วยประสานงานต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน (TRAFCORD) และนักสังคมสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบทุนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณีให้การสนับสนุนโครงการ TRAFCORD เพื่อดำเนินโครงการปกป้องคุ้มครองและการดำเนินการด้านกฎหมาย ฯ

Mr.Arend Wulff ผู้แทนสถานทูตเยอรมัน เผยว่า สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณีได้มอบทุนสนับสนุนจำนวน 1.5 ล้านบาทให้แก่หน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน TRAFCORD ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก ( FOCUS ) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไทยที่มีพื้นที่ดำเนินการในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในภูมิภาคนี้

สำหรับทุนการในการสนับสนุนนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์หลักประกอบด้วย 2 กลุ่มคือ ผู้ที่เสียหายและผู้ที่มีความเปราะบางต่อการแสวงประโยชน์และการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็กที่เป็นกลุ่มชายขอบ เช่น บุคคลไร้รัฐ ผู้ลี้ภัย แรงงานอพยพ และชนกลุ่มน้อยในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย พื้นที่ในเขตชายแดนไทย-พม่าและพื้นที่ในเขตชายแดนไทย-ลาว

ผู้แทนสถานทูตเยอรมัน เพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยจะมีความก้าวหน้าที่สำคัญในการออกกฎหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายและการดำเนินคดีต่อผู้ที่กระทำผิดในอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ แต่ยังพบว่ามีปัญหาที่สำคัญเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและข้อจำกัดในการเข้าถึงกฎหมายของกลุ่มคนชายขอบซึ่งมักจะเป็นผู้ที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิด

ด้านผู้จัดการหน่วยประสานงานต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน (TRAFCORD) เผยว่าสำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณีครั้งนี้เราได้มุ่งเน้นที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่ออาสาสมัครในชุมชนชาวไทใหญ่ โครงการวิทยุชุมชนในภาษาไทใหญ่ ภาษาพม่า และภาษาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับเด็กซึ่งเป็นบุตรหลานของกลุ่มแรงงานอพยพและชนกลุ่มน้อยต่าง การจัดกิจกรรมในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อพัฒนาการพิสูจน์เอกลักษณ์ให้กับผู้เสียหายและกิจกรรมการช่วยกู้เด็กจากขบวนการแก๊งค์ขอทาน

ทั้งนี้ในช่วงระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2555  ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเยอรมณีประจำกรุงเทพฯจะร่วมสังเกตการณ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงและกลุ่มแรงงานอพยพ ซึ่ง TRAFCORD ได้จัดขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เยาวชนตกเป็นผู้เสียหายต่อการแสวงประโยชน์และการค้ามนุษย์ เพราะเยาวชนที่ร่วมอบรมในครั้งนี้หลายคนเป็นบุคคลไร้รัฐไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลสัญชาติไทย ขาดอัตลักษณ์และโอกาสในการดำรงชีวิต มีความจำเป็นที่จะต้องออกจากโรงเรียนก่อนกำหนดและเข้าสู่ตลาดแรงงาน การไม่มีสัญชาติส่งผลให้บุคคลเหล่านี้มีความเปราะบางต่อการแสวงประโยชน์และการคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐ และหลายคนกลายเป็นเด็กเร่ร่อนไร้บ้านและตกเป็นเหยื่อของความเจ็บป่วยทางสังคม ตลอดจนยาเสพติด แรงงานเด็ก และชาวต่างชาติที่นิยมการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก

จะนำความรู้ที่ได้จากการอบรนจะเดินขบวนรณรงค์ในโรงเรียนเพื่อให้น้องๆเพื่อนนักเรียนที่ไม่ได้มาเข้าค่ายอบรมได้รู้ถึงหลักการ ภัยอันตรายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงรู้หลักการป้องกันตัวเองในการไม่ยุ่งเกี่ยว ยอมรับว่าเด็กๆมีความเสี่ยงมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เช่น การเล่นอินเตอร์เน็ตทางมือถือเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงการค้าขายเพื่อแลกกับเงิน เชื่อว่าการอบรมครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลการตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชนเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือและแจ้งเหตุหากมีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วย

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โรงเรียนรังสีวิทยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 และโรงเรียนบ้านเมืองนะ จำนวน 60 คน.

สำนักข่าว

cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments