Print Friendly, PDF & Email

สสส.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่

12167025_1034991473219987_1607311036_n

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ ( 14 ต.ค. 58 ) เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่ สสส.ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 – กันยายน 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมและขยายการตลาดพืชและอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ในการนี้โครงการฯ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัย เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพเพื่อลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิต อ้วน โภชนาการบกพร่องโรคหัวใจ และเพื่อยกระดับพื้นที่ต้นแบบการจัดการอาหารปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้

การเชื่อมประสานนโยบายอาหารปลอดภัย ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำหนดแผนดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม การจัดตลาดเกษตร จำหน่ายอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย

โดยก่อนหน้านี้โครงการมีการสำรวจพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพของคนเชียงใหม่ พบว่าเพศชาย ร้อยละ 91.0 เพศหญิง ร้อยละ 95.2  ทราบถึงการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ยังซื้อผักตามตลาดทั่วไปร้อยละ 9408 ผู้บริโภคเลือกซื้อผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ร้อยละ 4.2 ผู้บริโภคซื้อตามตลาดทั่วไปแล้วนำมาล้างด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต ร้อยละ 0.7 ผู้บริโภคซื้อผักสำเร็จรูป ร้อยละ 0.3  ตามลำดับ

ในการดำเนินงานปี 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโรงเรียน โดยอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครอง ด้านร้านอาหาร ขอความร่วมมือผลิตอาหารจากผักปลอดสารพิษอย่างน้อย 3 เมนู และด้านสุดท้ายด้านตลาด โดยการเพิ่มแหล่งจำหน่ายผักและอาหารปลอดสารพิษ

CNX NEWS รายงาน

12064187_1034991416553326_832387212_n (1)

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: