Print Friendly, PDF & Email

สสว.แถลงความสำเร็จการดำเนินโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด

 

สสว. แถลงความสำเร็จการดำเนินโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด พร้อมเปิดตัว  34Provincial Champions 2018 ภาคเหนือ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน SME Provincial champions Fair โดยคาดว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับ SME ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสนิท เดชมี ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานจัดการประชุมเผยแพร่ผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial champions) ในการก้าวสู่Thailand 4.0 ขึ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือ ที่ ห้องอิมพีเรียลฮอลล์ 1 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งได้คัดเลือกผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตจำนวน 462 ราย (จังหวัดละ 6 ราย) จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ส่วนในภาคเหนือ 17 จังหวัด ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 34 ราย ถือเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่น สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของภาคเหนือ นำมาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด และสามารถถ่ายทอดการจัดการองค์ความรู้ธุรกิจไปสู่ SME ในระดับภูมิภาค รวมทั้งการสร้างระบบบูรณาการส่งเสริม SME ในทุกภาคส่วนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคาดว่าผลการดำเนินโครงการจะเพิ่มรายได้ให้กับ SME ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

สำหรับ โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2561 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการให้เหมาะสม เป็น โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ในการก้าวสู่ Thailand 4.0 เพื่อสื่อให้เห็นว่า ผู้ประกอบการSMEs ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัด นอกจากนี้ ยังได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการเสริมนวัตกรรม การวิจัย และความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ได้มา ช้อป กิน เที่ยว ครบที่เดียว 77 จังหวัดได้ในงาน SME Provincial Champions Fair ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ปทุมธานี และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและเยี่ยมชม สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ได้ทาง www.provincialchamp.com

Comments

comments