Print Friendly, PDF & Email

พลิกแนวคิด สร้างจุดขาย สู่สปาสร้างสรรค์ กลยุทธ์เชิงรุกอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่ตลาดโลก

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ KHUM KHAM International Convention Centre จังหวัดเชียงใหม่ นายวชิระ แก้วกอ ผู้ ผอ. ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME รักษาการ ผอ.กลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประธานเปิด สัมมนาพิเศษ: กลยุทธ์เชิงรุกอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่ตลาดโลกCreative Spa & Wellness Thailand 2019กิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562 แก่ผู้ประกอบการธุรกิจสปา นวดไทย และธุรกิจใจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดย นายวชิระ กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับศักยภาพของเอสเอ็มอีไทยในทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง และสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ ผ่านการผสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ในมิติต่างๆ อาทิ ความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการทำธุรกิจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ การส่งเสริมแนวคิดการทำธุรกิจที่ตอบสนองตลาดระดับโลก ฯลฯ เพื่อผลักดันให้เอสเอ็มอีไทยเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทย ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางได้ภายใน 10 ปี

จากพันธกิจดังกล่าว สสว. จึงได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ดำเนินกิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย หรือ Creative Spa & Wellness Thailand ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562 เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมธุรกิจสปา เเละนวดไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อีกทั้งสามารถก้าวสู่การแข่งขันได้ในระดับสากล ผ่านการ ‘พลิกแนวคิด’ ธุรกิจสปาไทยให้เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพของคนไทยและนักท่องเที่ยว ก้าวข้ามการแข่งขันด้านราคา โดยการ ‘สร้างจุดขาย’ ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย” หรือ Creative Spa & Wellness Thailand ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ และได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม เกินความคาดหมาย และเพื่อต่อยอดความสำเร็จ จึงได้จัดงานต่อเนื่องที่เชียงใหม่ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่ศักยภาพสูง ด้วยรากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นในหลากหลายแขนงที่ต่อยอดธุรกิจการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมสปาไทยได้อีกมาก

ครั้งนี้ สสว. และ CEA คาดหวังว่ากิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและต่อยอดผู้ประกอบการทุกระดับ พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่มธุรกิจสปา ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐฯ ที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อันจะเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมประเทศไทยสู่การแข่งขันในระบบสากลได้อย่างเข้มแข็ง และเต็มศักยภาพโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) จะเป็นบันไดขั้นหนึ่งในการช่วยต่อยอดการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการสร้างจุดขายและเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจ รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ เพื่อให้พร้อมรองรับการขยายตัวด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตสำหรับเชียงใหม่และภูมิภาค.

Comments

comments