Print Friendly, PDF & Email

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เปิดตัวกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

 

 

เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2562 ที่โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาไทย “แอ่วม่วน สุขภาพดี ที่ดอนแก้ว”  ซึ่งจัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ภูมิปัญญาไทย โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้จำนวนมาก

 

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรมตลอด 3 วัน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายความรู้บริการ การฝึกปฏิบัติการเรียนรู้วิถีชีวิต เรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย อาทิ ปรัชญาการแพทย์แผนไทย การนวด การพอกตา การแช่มือแช่เท้า การอบตัว การเผายา การตอกเส้น การย่ำขางย่างแคร่ การนั่งถ่านและเข้ากระโจม รักษาโรคต่างๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง กลุ่มภูมิแพ้ทางเดินหายใจและผิวหนัง และกลุ่มออฟฟิศซินโดรม โดยโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ได้ดำเนินการให้บริการทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทย ด้วยหลักในการบริหารรงพยาบาลสร้างสุข 3 ดี 4 เสา ได้แก่ บริการดี สิ่งแวดล้อมดี และบริหารจัดการที่ดี ด้วยหลักธรรมมาภิบาลเพื่อให้ตำบลดอนแก้วเป็นตำบลสุขภาวะดี ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา

 

ทั้งนี้การแพทย์แผนไทยมีการสืบทอดทางภูมิปัญญามากว่า 700 ปี มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทรงคุณค่า และสามารถส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคได้จริง เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับธรรมชาติ มีการใช้สมุนไพร หัตถการ วิถีชีวิต และความเชื่อต่างๆ ตามภูมิปัญญาที่สะสมถ่ายทอดสืบต่อกันมา การนำมาประยุกต์ในการท่องเที่ยวจึงตอบโจทย์ทั้งการอนุรักษ์และการสร้างรายได้ ซึ่งคาดว่าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ภูมิปัญญาไทย จะเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญารวมถึงยังเพิ่มรายได้ของชุมชนและของประเทศได้ในอนาคต

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: