Print Friendly, PDF & Email

สมาคมเครือข่ายคลัสเตอณ์อาหารออร์แกนิคร่วมมูลนิธิใต้ร่มฉัตรจัดงานประกวดเมนูอาหารต้านมะเร็ง ณ GINGER FARM Chiangmai

 

โดยมี ท่านพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ท่านนิยดา หมื่นอนันต์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ สมคมเครือข่ายคลัสเตอร์อาหารออร์แกนิคภาคเหนือ ก่อกำเนิดมาจากการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ร่วมและ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการที่จะสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ห่วงโซ่อาหารออร์แกนิค ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดให้มีการสัมนาขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของคลัสเตอร์ขึ้น เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะทำงานจึงได้จัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมเครือข่ายคลัสเตอร์อาหารออร์แกนิคภาคเหนือขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2561นี้

เนื่องจากสมาคมฯมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรที่สมาชิกของสมาคมฯ ผลิตอาหารออร์แกนิคที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าเป็นผักที่ ปราศจากสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงปนเปื้อน

สมาคมฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกผลิตอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านการเกษตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และได้รับ องค์ความรู้ทางด้านโภชนการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในขณะเดียวกันมูลนิธิใต้ร่มฉัตร ก็ได้มีดำเนินโครงการ ฉลาดเลือก ฉลาดกิน  ส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจกับการเลือกบริโภค ผักที่ปลูกโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง และสารเคมี ซึ่งเป็นที่ทราบกันแน่ชัดแล้วว่า ยาฆ่าแมลงและสารเคมีเหล่านี้เป็นสารเหตุของการเกิดมะเร็ง

ดังนั้น กิจกรรมการแข่งขันประกวดเมนูอาหารต้านมะเร็ง ในวันนี้เป็นกิจกรรมเชิงรุกที่ ต้องการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหาร  อันได้แก่ ผู้บริโภคทั่วไปในเชียงใหม่ รวมถึงองค์กที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สมาคมโรงแรม ชมรมร้านอาหาร และสมาคมเชฟเชียงใหม่ มีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้เกษตรกรที่ผลิตอาหารอร์แกนิค มีเศรษฐกิจที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกัน โรงแรม และร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงใหม่มีความมั่นใจในการบริโภคอาหาร  จะเป็นอีกแรงหนุนที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น และยังสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่จะทำให้เชียงใหม่เป็น เมืองออร์แกนิค  ภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตอาหารออร์แกนิคให้กับประชาชนทั่วประเทศ

ในวันนี้สมาคมเครือข่ายคลัสเตอณ์อาหารออร์แกนิค ร่วมกับมูลนิธิใต้ร่มฉัตร ได้จัดงานประกวดเมนูอาหารต้านมะเร็งขึ้น โดยเชิญเชฟจากโรงแรม และร้านอาหารมีชื่อ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ใช้ผักและสมุนไพรที่มีคุณสมบัติต้านมะเร็งเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ เมนูอาหาร ชิง 3 รางวัลดังนี้        1.) รางวัล “รสชาติสุดยอดของความอร่อย” 2.) รางวัล“ สุดยอดสมุนไพรไทย” 3.) รางวัล“ ตกแต่งจานสวยงามพร้อมเสริฟ”

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้

1 . เพื่อส่งเสริมการตลาดให้แก่สมาชิกของสมาคม โดยกระตุ้นให้ผุ้บริโภคทีใส่ใจในการเลือกรับประทานที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ หันมาเลือกรับประทานผักออร์แกนิคที่ปลูกโดยสมาชิกของสมาคม

  1. เพื่อให้เชฟ และร้านอาหาร พบผู้ปลูกโดยตรง มีความมั่นใจในการใช้ผลิตผลเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นทางเลือกที่ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปราศจากสารพิษตกค้าง และยาฆ่าแมลง โดยสมาคมฯจะมอบตราสัญลักษณ์ให้แกโรงแรมและร้านอาหารในโครงการฉลาดเลือก ฉลาดกิน
  2. ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจการค้า ระหว่างผู้ผลิตห่วงโซ่อาหารอินทรีย์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในห่วงโซ่อาหาร

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: