Print Friendly, PDF & Email

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

 

                 (สมศ.) กล่าวตอนหนึ่งในเรื่องแนวคิดทิศทางการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่ ในการประชุมเรื่องการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ : วัดอะไร วัดอย่างไร ว่า การประเมินรอบ 4 จะยึดหลักประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การประเมินที่ดีในรอบที่ผ่านมา มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพบว่า ร.ร.ที่ผ่านการประเมินระดับดีมากในรอบ 2 แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงรอบ 3 กลับสอบตก หรือขณะเดียวกัน บางโรงสอบตก แต่ก็ได้รับการพัฒนาจนเข้าขั้นดีเยี่ยม จึงอยากให้สถานศึกษาทุกแห่งรักษาคุณภาพไว้ เพราะป้ายรับรองคุณภาพของ สมศ.ก็จะหมดอายุได้ตามวงรอบการประเมิน 5 ปี

อย่างไรก็ตาม ในการประเมินรอบ 4 ระดับอุดมศึกษาจะเน้นเรื่องคุณภาพบัณฑิต

 

ขอบคุณที่มา ครูบ้านนอก

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

 

Comments

comments