Print Friendly, PDF & Email

สพค.จัดปฐมนิเทศโครงการศึกษาสร้างกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ สำนักงานพัฒนาพิง

สพค.จัดปฐมนิเทศโครงการศึกษาสร้างกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดปฐมนิเทศโครงการการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ วันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ ที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองหลักของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร โดยพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมและเพิ่มศักยภาพหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติที่มีความสวยงาม การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความโดดเด่น ในส่วนของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) หรือ สพค. ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้าจังหวัดเชียงใหม่จากบริเวณเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีขึ้นผาดำ และหมู่บ้านชาวเขาดอยปุย เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยว โดยกระเช้าลอยฟ้าจะอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่ไม่สะดวกและยากที่จะเข้าถึง สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

 

อีกทั้งสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของภาคเอกชนให้เพิ่มขึ้นด้วย และเนื่องจากกระเช้าลอยฟ้าต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการก่อสร้าง และพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย จำเป็นต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัทเทศโก้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม 2556 – มิถุนายน 2557 รวม 360 วัน เพื่อศึกษาสำรวจเส้นทางกระเช้าลอยฟ้าที่เหมาะสม และทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนากระเช้าเพื่อการท่องเที่ยว ครอบคลุมทั้งด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การลงทุนและด้านสังคม เพื่อออกแบบการก่อสร้างสำหรับการพัฒนาโครงการ และดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องในการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าและดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเพื่อหาแนวทางพัฒนาหมู่บ้านชาวเขาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี โดยข้อมูลจากการศึกษาจะนำมาประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจดำเนินการก่อสร้างต่อไปในอนาคต โดยพื้นที่ศึกษาสำรวจโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้า ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยมีแนวเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในบริเวณเชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ดอยผาดำและดอยปุย ซึ่งกำหนดจัดปฐมนิเทศโครงการ เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตำบลหนองควาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้ในวัน/เวลา/สถานที่ดังกล่าว

…….ราตรี  จักร์แก้ว      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่                     18 พฤศจิกายน  2556…….

 

CNXNEWS รายงาน

 

Comments

comments