Print Friendly, PDF & Email

สนง.ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างความเข้าใจและแนะแนวทางแก่เยาวชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่อสังคม

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 08.40 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรม” ที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรมให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านการป้องกันปัญหาอาชญากรรม สามารถป้องกันตนเองและครอบครัว ให้พ้นจากภัยอาชญากรรม ขณะเดียวกัน ยังได้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของรัฐด้านการอํานวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และได้รับทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้กับสังคม

ทั้งนี้ โครงการ “อบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรม” เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับทั้งร่างกายและจิตใจให้เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและอาจารย์ทุกระดับ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ประกอบได้คณะครูและนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 100 คน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ:

กสทช.ประกาศชื่อ 19 สถานีวิทยุชุมชนถูกเพิกถอนสิทธิทดลองออกอากาศ
สาธิต มร.ชม.จัดพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทาน
สภากาชาดไทย มอบโล่ผู้ชนะการประกวดประกอบอาหาร และของหวานที่ทำจากข้าวไรซ์เบอรี่
24 อำเภอของเชียงใหม่อัญเชิญ ไฟหลวงพระราชทานไปใช้ในพิธีเผาดอกไม้จันทน์ เนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพ...