Print Friendly, PDF & Email

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเชียงใหม่ จัดสัมมนาเรื่อง สร้างสรรค์สิ่งทอไทย ห่วงใยวัฒนธรรม

สร้างสรรค์สิ่งทอไทย ห่วงใยวัฒนธรรม

 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเชียงใหม่ จัดสัมมนาเรื่อง สร้างสรรค์สิ่งทอไทย ห่วงใยวัฒนธรรม เน้นสร้างนวัตกรรมใหม่ ควบคู่การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหนุนผู้ประกอบการ ดึงวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพิ่มมาตรฐาน พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ยกระดับสิ่งทอไทยมุ่งสู่ตลาดสากล

เมื่อวันที่ 15 พ.ย 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ 2 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่

นายธานินทร์ สุภาแสนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางสุทธินีย์ พู่ผกาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพสิ่งทอ ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนางานสร้างสรรค์สิ่งทอไทย ห่วงใยวัฒนธรรม ภายใต้โครงการวิถีไทยก้าวไกลสู่แฟชั่น(ThailandGrand Living)

นายชาญชัย สิริเกษมเลิศผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวรายงานถึงโครงการวิถีไทย ก้าวไกลสู่แฟชั่น มีกรอบแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้ตลาดนำการผลิตและมีแนวคิดเพื่อที่จะผลักดันทั้งอุตสาหกรรม ฐานราก หรือวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเกี่ยวพันธ์กับผู้คนจำนวนมากให้เติบโต สร้างงาน สร้างรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองโดยการพัฒนาจะเริ่มตั้งแต่ การพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลเกี่ยวกับอุสาหกรรมแฟชั่น วัตถุดิบ เครื่องจักรเทคโนโลยี การออกแบบ นวัตกรรม และคุณภาพมาตราฐาน จนกลายเป็นผลงานด้านแฟชั่น

ด้านนางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดเผยว่าเนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันอย่างรุนแรงระหว่างประเทศได้นำไปสู่การแข่งขันทางราคา และผู้ประกอบการไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ประกอบกับทางภาครัฐได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการขึ้นค่าครองชีพให้แก่ภาคแรงงาน ดังนั้นการเพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างความแตกต่างทางสินค้าและบริการจึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งส่งเสริม

            สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาทและหน้าที่ในการชี้นำ ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งประสานความร่วมมือในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นสมัยใหม่เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้ดำเนินโครงการวิถีไทยก้าวไกลสู่แฟชั่น(Thailand Grand Living) ใน 4 ภูมิภาคและส่วนกลาง ภายใต้แนวคิดพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้การตลาดนำการผลิตมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยนำความคิดสร้างสรรค์ดึงวัฒนธรรมมาผสมผสานกับเทคโนโลยี วิจัยและสร้างนวัตกรรม พัฒนานักออกแบบ รวมทั้งพัฒนาตลาดควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม นำร่องเปิดตัวโครงการฯ ในพื้นที่ภาคเหนือเป็นแห่งแรกและดำเนินงานผ่านสู่ภูมิภาค สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้จะได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมของโครงการประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆได้แก่ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ดำเนินการอบรมความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการหรือกลุ่มวิสาหกิจ กิจกรรมยกระดับการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชิงสร้างสรรค์ ดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ด้านแนวโน้มแฟชั่น การออกแบบและทักษะในการประกอบการและการตลาดแก่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนพร้อมเชื่อมโยงนักออกแบบและผู้ประกอบการในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆผลักดันออกสู่เชิงพาณิชย์ กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสะอาด(Cleaner Technology) สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดกลาง ขนาดเล็ก ในส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะคัดเลือกโรงงานเพื่อเข้าร่วมโครงการ(จำนวน 8 โรงงาน) มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้การประเมินจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสร้างฐานข้อมูลสิ่งทอและแฟชั่น ดำเนินการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาด แฟชั่น กฎระเบียบ เทคโนโลยี พร้อมติดตามการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอตามนโยบายและแผนพัฒนาของภาครัฐ เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในอนาคต.

 

สำนักข่าว 

cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: