Print Friendly, PDF & Email

7532

“ศรีวราห์” รอง ผบ.ตร.(มค) มอบนโยบายและสั่งการคดีค้ามนุษย์ในพื้นที่ภาค 5

 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.ศรีวราห์  รังสิพรามณกุล รอง ผบ.ตร.(มค) และคณะ เดินทางไปยังศูนย์ช่วยเหลือเด็ก (Children Advocacy Center Thailand) หลังจากนั้นเดินทางมายัง ภ.5 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ ในการมาเยือนครั้งนี้ ทาง พล.ต.อ.ศรีวราห์  รังสิพรามณกุล รอง ผบ.ตร.(มค) ได้ร่วมแถลงข่าวการจับกุม ผู้ต้องหาคดี การค้ามนุษย์และคดีผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นในพื้นที่ ภ.5 ตามที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ และรัฐบาล มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นโดยได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 324/2558 ลงวันที่ 29 ต.ค. 58 กำหนดให้มีการแก้ปัญหาพฤติการณ์ผู้กระทำความผิด 16 มูลฐานความผิดนั้น จากการสืบสวน หาข่าวของตำรวจภูธรภาค 5 พบว่าในพื้นที่ภาค 5 มีบุคคลที่มีพฤติการณ์ ลักลอบนำคนเข้าออกในราชอณาจักร ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ และความผิดเกี่ยวกับการค้าหญิงและเด็ก เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น

 

โดยได้ร่วมกันระดมกวาดล้างปราบปราม จับกุม ผู้ต้องหา ที่กระทำความผิดตามมูลฐาน ผู้มีอิทธิผลท้อง ในพื้นที่ ภ.5 มีรายละเอียด และผลการจับกุม ดังนี้

1. พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ จำนวน 184 คน

1.1 ข้อหาหลบหนีออกนอกเขตที่ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 9 คน

1.2 ข้อหาไม่ทำงานตามประเภทหรือลักษณะงาน หรือกับนายจ้าง ณ ท้องที่หรือสถานที่และเงือนไขตามที่ได้รับอนุญาต จำนวน 161 คน

1.3 เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 8 คน

1.4 หลบหนีออกพื้นที่นอกเขตควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต และทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 2 คน

1.5 เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามา และอยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ไดรับอนุญาต สถานที่เกิดเหตุ จำนวน 9 คน

 

2. พ.ร.บ. สถานบริการ

ภ.จว.เชียงใหม่ จับกุมสถานบริการ (คาราโอเกะ)  จำนวน 2 แห่ง

2.1 ร้าน The sky สภ.ช้างเผือก

ข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต รับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงานในสถานบริการ รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดย ไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีใบอนุญาต ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พบเด็กต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 2 คน ส่งเข้าบ้านพักเด็ก และครบครัวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อคัดแยกเหยื่อ การค้ามนุษย์ต่อไป

2.2 ร้าน So nice  สภ.เมืองเชียงใหม่

ข้อห้าเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต รับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงานในสถานบริการ และยุยงให้เด็ก ประพฤติตนไม่สมควรตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พบเด็กต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 3 คน ส่งเข้าบ้านพักเด็ก และครบครัวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อคัดแยกเหยื่อ การค้ามนุษย์ต่อไป

7535

7536

7538

7539

7540

7541

7546

7652

7663

7664

634203

S__28549131

S__28549132

CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: