Print Friendly, PDF & Email

วธ.เชียงใหม่ ร่วมประเพณีสรงน้ำพระเกศาธาตุดันประเพณีล้านนาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำสรงพระราชทานเพื่อถวายพระธาตุ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม

ในการนี้ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำกล่าวคำถวายน้ำสรงพระราชทาน อัญเชิญน้ำใส่โถหงษ์เงินและกดสวิตช์เลื่อนน้ำสรงไปรดเพื่อถวายบูชาพระเจดีย์ เจ้าหน้าที่ลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และศรัทธาประชาชนฟ้อนรำถวายเป็นพุทธบูชา ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำน้ำนมสดไปรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา และงานประเพณีสรงน้ำพระเกศาธาตุและประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นโพธิ์

ด้าน นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ทาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินการร่วมกับ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในการสืบสานประเพณีล้านนา ฟื้นคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในกิจกรรมประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญของชาวเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมข่วงวัฒนธรรม การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น กาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ การแสดงขับซอจากสมาคมศิลปินขับซอล้านนา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเยาวชนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด.

Comments

comments