Print Friendly, PDF & Email

วธ.จัดซุ้มเวที กาดหมั่ว ประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพหวังสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ครูบาเจ้าศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานถวายเครื่องสักการะครูบาศรีวิชัยในพิธีอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพพุทธศักราช2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีจำนวนมากเพื่อร่วมถวายเครื่องราชสักการะและสรงน้ำพระบรมธาตุในวันวิสาบูชา เป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯพระราชทานน้ำสรงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานผ้าไตรจำนวน10 ไตร

ทั้งนี้ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดซุ้มเวทีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน พร้อมกาดหมั้ว เพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาร่วมงาน โดย นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2562 เป็นโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 โครงการสืบสานประเพณีล้านนาฟื้นคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมหลัก 3 สืบสานประเพณีล้านนาฟื้นคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

อีกทั้งเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 ให้เป็นที่รู้จักแก่ต่างประเทศ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ ให้เดินทางมาเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1มากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศักยภาพความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 ให้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวชาวต่างชาติให้รับทราบถึงสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยว และนำไปเสนอขายในรายการนำเที่ยวแบบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ เพื่อส่งเสริมการสืบสานประเพณีล้านนา ฟื้นฟูคุณค่าสู่ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม.

Comments

comments