Print Friendly, PDF & Email

เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ

ร่วมหารือทิศทางการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษา

 

นายรักพงศ์ คำซาว รักษาการประธานเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และ สารเสพติดในกลุ่มนักศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาสมาชิกเครือข่ายฯ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ นายสยาม กันหาลิลา รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อหารือและขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถาบันการศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันและได้เล็งเห็นความสำคัญของการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักศึกษา ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิพลังชุมชนไทย และสถาบันนานาชาติ ไอโอจีทีเอ็นทีโอ ประเทศสวีเดน ซึ่งในห้วงปีที่ผ่านมาเครือข่ายได้มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ปลอดแอลกอฮอล์ และสารเสพติดโดยได้รับคำแนะนำจากคณาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการสนับสนุนการดำเนินงานจากกลุ่มนักศึกษาเป็นอย่างดี และจะมีการต่อยอดพัฒนาการดำเนินงานและความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา กับเครือข่าย ฯ ให้บรรลุประสิทธิผลยิ่งขึ้นในอนาคต

 

สำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: