Print Friendly, PDF & Email

รร.ยุพราชฯ จัดโครงการ เสริมพลังให้ นร.ติด 0,ร

การศึกษา

 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายจัดการศึกษา และฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการที่ชื่อว่า ” ระดมพลังเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนติด 0,ร ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2557
ในการทำโครงการนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาตั้งแต่เนิ่น ๆ สำหรับนักเรียนในวัยรุ่น หากปัญหานั้นสะสมเป็นเวลานานก็จะปรับปรุงแก้ไขยากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กนักเรียนในวัยนี้ ที่กลัวความผิด มีปัญหาอะไรไม่ค่อยยอมบอกผู้ปกครอง โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีปัญหาติด 0 ติด ร ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นจำนวนมาก อีกทั้งวิชาที่เรียนใหม่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก็มีแนวโน้มที่จะติดเพิ่มเติมอีก เนื่องมาจากหลายสาเหตุด้วยกันเช่น ความเกียจคร้านของนักเรียน ความไม่เข้าใจในบทเรียนหรือชิ้นงานนั้น ๆ ไม่ตั้งใจเรียนในห้องเรียน ระดับมันสมองน้อยตามเพื่อนไม่ทัน เด็กติดเกมส์ อินเตอร์เน็ต ปัญหาครอบครัว หรืออื่น ๆ เป็นต้น
ครูและผู้ปกครองจึงร่วมจัดกิจกรรมนี้ด้วยความเต็มใจเพื่อแก้ปัญหาและหาทางออกให้นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยนที่ดี ในเรื่องการรักษากฎระเบียบวินัยในหมู่คณะ เพื่อลดอัตราการติด 0,ร ที่สะสม เพื่อให้นักเรียนใช้ศักยภาพของตนเองแก้ไขปัญหาผลการเรียนที่ติด 0,ร ให้ได้อย่างเต็มที่่ เพื่อให้นักเรียนได้แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และสร้างกำลังใจให้ความอบอุ่นให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาดังกล่าวให้มีกำลังใจในการเรียนต่อไป
การศึกษา 1

สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

 

Comments

comments