Print Friendly, PDF & Email

 

รพ.ลานนาร่วมจว.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ

“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

 

 

วันที่ 21 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลลานนา ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 3,000 คน พร้อมใจกันพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาตลอดสายซึ่งคลองแม่ข่าเอง เป็นลำน้ำที่ไหลผ่านกลางโรงพยาบาลลานนา ถือเป็นส่วนสำคัญ ส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล

ด้วยเหตุนี้เองทางโรงพยาบาลลานนา จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยบริการจิตอาสา ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองแม่ข่า และลำน้ำสาขา เพื่อปรับปรุง และฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้สวยงาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในตัวเมือง ทั้งการกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลอง เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณสองฝั่งคลองแม่ข่าตลอดสายภายในโรงพยาบาล

โดยได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งให้บริการจุดปฐมพยาบาล จุดแจกน้ำดื่ม และอาหาร สำหรับจิตอาสา หน่วยงานราชการ ที่ส่งเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลลานนา

Comments

comments