Print Friendly, PDF & Email

ม. ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดตัวสาขาวิชาการจัดงานธุรกิจการบิน ตอบสนองการเติบโตของธุุรกิจการบิน เริ่มเปิดสอนรุ่นแรก ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม อาคาร 90 ปี ราชภัฎฌชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) เนื่องจากได้เล็งเห็นความสำคัญจากการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือที่มีศักยภาพทั้งด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจ ในอนาคตความต้องการบุคคลากรในตลาดแรงงานธุรกิจการบินจะมีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ ธุรกิจการบินเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมและพัฒนาในระยะยาว จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบิน โดยจะเริ่มเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษ “เชียงใหม่กับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบิน            ของภาคเหนือ” โดยนาวาอากาศตรี มณธนิก  รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ การบรรยายภาพรวมของแผนพัฒนาภาคเหนือและนโยบายการเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการบินตลอดจนการตอบรับนโยบายของภาคเอกชนโดย ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ อนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) การบรรยายให้ข้อมูลจุดเด่นของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ) บทบาทของสถาบันการศึกษากับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินโดย ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และการบรรยายให้ข้อมูลแนวทางการทำงานในอุตสาหกรรมการบิน โดยนายพิสิฐ  หงษาครประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทาง www.inter.cmru.ac.th                   หรือ www.facebook.com/Internationnal.College.CMRU สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์  053 – 885 – 983

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: