Print Friendly, PDF & Email

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2556

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2556 เรียนดี มีความสามารถ และมีความบกพร่องทางร่างกาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาประเภทคัดเลือก (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และปริญญาตรี 5 ปี ประเภทผู้มีผลการเรียนดี ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และผู้มีความบกพร่อง  ทางร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2556

ผศ.ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2556 ที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนดรับสมัครนักศึกษาประเภทคัดเลือก (โควตา) จากสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และปริญญาตรี 5 ปี ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวนทั้งสิ้น 88 สาขาวิชา

ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดการสมัครได้ที่ สถานศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือทาง www.academic.cmru.ac.th โดยสมัครเข้ารับการคัดเลือกผ่านสถานศึกษา และดำเนินการสมัครผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2555 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 27 ธันวาคม 2555 กำหนดการสอบสำหรับสาขาวิชา/ประเภทที่มีการจัดสอบ วันที่ 11 มกราคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 21 มกราคม 2556 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เนต วันที่ 25 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2556 รายงานตัว วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885966 , 053-885970 และทาง www.academic.cmru.ac.th

 

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ สพม. จัดสรรโควตา “มีคุณธรรม นำความรู้ฯ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสรรโควตาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประเภทผู้มีคุณธรรม   นำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และปริญญาตรี 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 176 ที่นั่ง

ผศ.ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ ทางมหาวิทยาลัยได้ทำการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ประเภทผู้มีคุณธรรม นำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และปริญญาตรี 5 ปี ต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีนั้น ทั้งนี้จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การวัดพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักศึกษาประเภทคัดเลือกโควตา ตามโครงการ “ผู้มีคุณธรรม นำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน” ประจำปีการศึกษา 2552 และปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเชิงคุณธรรมอยู่ในเกณฑ์ทำและปฏิบัติตามระเบียบของสังคม และมีความประพฤติปฏิบัติดีในด้านจริยธรรม ซึ่งถือเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมในสังคมไทยปัจจุบัน

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2556 นี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรับสมัครนักศึกษา ประเภทผู้มีคุณธรรม นำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน ทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 176 ที่นั่ง โดยการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 34 ซึ่งนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดการสมัครได้ที่ สถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือทางสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 หรือทาง www.academic.cmru.ac.th และสมัครเข้ารับ                 การคัดเลือกได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2555 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 21 มกราคม 2556 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เนต วันที่ 25 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2556 และรายงานตัว ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ทั้งนี้หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885966 , 053-885970 และทาง www.academic. cmru.ac.th

 

สำนักข่าว
Cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: