Print Friendly, PDF & Email

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทยสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน

 

ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เปิดเผยว่า ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในท้องถิ่นให้เป็นพลเมืองอาเซียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงได้จัดการประชุมทางวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 11 “การพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทยในมิติการเป็นพลเมืองอาเซียน” ขึ้น ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โดยภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “บริบทอาเซียนมุมมองด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กับทิศทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทยในมิติการเป็นพลเมืองอาเซียน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รศ.ดร.อรรถจักร  สัตยานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คุณสุภาวดี   ปุณศรี  ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และอาจารย์จิระพงค์ ไชยชาววงค์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ ใน 7 กลุ่มสาขา ได้แก่ กลุ่มสาขาบริหารการศึกษา กลุ่มสาขาหลักสูตรและการสอน กลุ่มสาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร กลุ่มสาขาการเมืองการปกครอง กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และกลุ่มสาขาการท่องเที่ยว ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวนทั้งสิ้น 173 เรื่อง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาจากระดับท้องถิ่น ขยายขอบข่ายสู่ระดับชาติและภูมิภาคอาเซียนต่อไป

 

เหมียว – พัชริดา เขียวขุนเนิน งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักข่าว

cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: