Print Friendly, PDF & Email

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วม MOU ไตรภาคีเตรียมความพร้อมศูนย์กลางการท่องเที่ยว

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) แบบไตรภาคี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ และ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและหน่วยงานในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในภูมิภาค           เอเชีย-แปซิฟิค วันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์สุทิน ประเสริฐสุนทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ และ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการแบบไตรภาคี โดยมีเจตนารมณ์ในการประสานงานความร่วมมือทางวิชาการตามนโยบายที่มุ่งเน้นให้มีการสนับสนุนและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยและกระบวนการที่สำคัญของอุตสาหกรรมการบริการ และพัฒนาส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น โดยอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง รวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรด้านการจัดการของทั้งสามหน่วยงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับต่างๆ ให้เชี่ยวชาญ ทันเหตุการณ์สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนสืบไป สำหรับสาระสำคัญของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการระดับสูงด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการบริการ อุตสาหกรรมการส่งเสริมการประชุม สัมมนา และจัดนิทรรศการ (MICE) การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้านอุตสาหกรรมบริการ และ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น และเพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education) นอกเหนือจากการประสาทปริญญา (Non-Degree Programs) การวิจัย การให้คำปรึกษา การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาประจำการในเชิงบูรณาการ การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้านอุตสาหกรรมบริการ การพัฒนาบุคลากรด้านการจัด Event เป็นต้น รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นในเครือข่ายกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง และมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่ายของทั้งสามหน่วยงานและเพื่อเป็นฐานข้อมูลความร่วมมือด้านบริการวิชาการระดับชุมชนและองค์กร โดยมีระยะความเวลาร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นรวมระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2556 – 2561

 

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

 

 

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: