Print Friendly, PDF & Email

ม.ราชภัฎเชียงใหม่ พัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยมุ่งขับเคลื่อนสู่เป้าหมายอย่างมีส่วนร่วม

 

คุณบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 1  หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปีการศึกษา 2555 ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี    ผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก จำนวนทั้งสิ้น 70 คน โดยจัดขึ้น  ในวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2556 ณ แม่โจ้กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ในการนี้  รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมอบนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีการฝึกอบรม จำนวน 5 หมวดวิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาบริบทและความท้าทายต่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา, หมวดวิชายุทธศาสตร์การบริหารสถาบันอุดมศึกษา ,หมวดวิชาการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ ,หมวดวิชาการศึกษาดูงาน และการสร้างเสริมประสบการณ์ และหมวดวิชาการศึกษาด้วยตนเอง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา , ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , รศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล รองผู้อํานวยการสํานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ , อาจารย์ ดร.ธีระชัย เชมนะศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการบริหาร การพัฒนาองค์กร และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อีกหลายท่าน

นอกจากนี้ในวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2556 ได้มีกำหนดจัดการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทั้งนี้คาดว่าภายหลังการฝึกอบรมจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดสมรรถนะในการประยุกต์ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์ รวมถึงการสังเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในการตัดสินใจบริหารจัดการงานที่เป็นระบบอย่างมีเหตุและผล ประสานทรัพยากรการบริหารต่างๆ พร้อมทั้งเสริมสร้าง ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอันเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายแผนยุทธศาสตร์และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่ความสำเร็จภายใต้สภาวการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆได้เป็นอย่างดี

 

ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

 

Comments

comments