Print Friendly, PDF & Email

มูลนิธิวัดเงินและวิทยาลัยในวัง สาขาวัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่

ร่วมกับกำนันผู้ ใหญ่บ้าน ต.น้ำแพร่ หางดง  จัดกิจกรรมแจกข้าวไข่

เจียวสู้โควิด-19

 

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2563 ทางมูลนิธิวัดเงิน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวไข่เจียวพร้อมน้ำดื่มนาโน ให้แก่ชาวบ้านร่วม 200 คน  สู้ภัยโควิด-19 ณ เมดิเตชั่น เซ็นเตอร์ (MEDITATION CENTER) แหล่งเรียนรู้วิถีพุทธล้านนา ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดงเป็นประธานในพิธี ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาและได้เยี่ยมชมภายใน เมดิเตชั่น เซ็นเตอร์ (MEDITATION CENTER) แหล่งเรียนรู้วิถีพุทธล้านนา โดยมี พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ ประธานมูลนิธิวัดเงินได้นำเยี่ยมชมสถานที่  แหล่งเรียนรู้วิถีพุทธ โดยได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับหลักคำสอนทางพุทธศาสนาเน้นการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย อยู่กับธรรมชาติซึ่งได้แบ่งเป็น 7 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1. ฐานสมาธิ (สุขภาพจิต) 2. ฐานศิลปะแม่ไม้มวยไทย (สุขภาพกาย) 3. ฐาน D.I.Y หัตถกรรมเครื่องเงิน (ทำพวงกุญแจ) 4. ฐานสวนสมุนไพรผักปลอดภัย 5.ฐานอาหารเพื่อสุขภาพ 6.ฐานสุขภาพแบบองค์รวม  7.บ้านไม้ไผที่พักท่ามกลางธรรมชาติ โดยเปิดให้ผู้สนใจและร่วมกิจกรรมเข้าเยี่ยมชม ตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมา หลังจากนั้น นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง พร้อมด้วยนายกเทศบาลหนองควาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองควาย และ ต.น้ำแพร่ ได้หารือแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.หนองควาย และสงเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในอนาคตต่อไป

 

Comments

comments