Print Friendly, PDF & Email

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่กว่า 200 รูป

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆา-   ธิการระดับคณะผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ “พระสงฆ์ผู้นำการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน” มีพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะและรองเจ้าคณะตำบลของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม 268 รูป

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้(5 พ.ย.55) ที่ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา(พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวต้อนรับพระสังฆาธิการที่เข้าร่วมโครงการเสริมความรู้ถวายแด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 และเพื่อเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล และรองเจ้าคณะตำบล เข้าร่วม 268 รูป ซึ่งจะทำให้พระสังฆาธิการ นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อพระภิกษุสามเณรในปกครองและวัดตนเองเพื่อสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาตามหลักพุทธธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม รวมทั้งนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาวัด อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย และการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์อีกด้วย ในการจัดถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ  ครั้งนี้ พระธรรมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปุทมคงคา กรุงเทพฯได้เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารและการพัฒนาวัดในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น กฎหมายน่ารู้สำหรับพระสงฆ์ การบูรณาการกิจกรรมและการบริหารกิจการวัด พระสงฆ์กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น และพระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ เป็นต้น

ขอบคุณ ชูโชค  ทองตาล่วง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

สำนักข่าว 
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: