Print Friendly, PDF & Email

มหาดไทยทำประกันนักรบ 3 จังหวัดชายแดนใต้สร้างขวัญและกำลังใจ

 

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้เห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากมีความเสี่ยงภัยทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันจึงจัดสรรงบประมาณทำประกันภัยอุบัติเหตุ เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ชีวิตและครอบครัวของบุคลากร

สำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทำประกันให้ประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 246 ราย ค่าเบี้ยประกันรายละ 1,200 บาท เป็นเงิน 295,200 บาท โดยมี ทุนประกันรายละ 1 ล้าน บาท  ทั้งนี้ ครอบคลุมกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ จากอุบัติเหตุ การถูกฆ่า หรือทำร้ายร่างกาย รวมถึงการเสียชีวิตเนื่องมาจากภัยก่อการร้ายในพื้นที่

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังกล่าวว่า การทำประกันภัยอุบัติเหตุครั้งนี้ เป็นสวัสดิการที่ทำให้เจ้าหน้าที่ นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการได้กำหนดขึ้น เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาล

 

สำนักข่าว

Cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: