Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม.เจ้าภาพเปิดบ้านต้อนรับ 4 สถาบันอุดมศึกษา

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา

 

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานจัดให้มีการบรรยายเรื่อง “ทิศทางการศึกษาไทยสู่อนาคต” โดย ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การบริหารมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากทั้ง 5 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวงอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557

ำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: