Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม. อบรมเชิงปฏิบัติการ E-Thesis

E-Thesis

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Thesis Writing System (E-Thesis) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ  จิตรวิจารณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรมโดยมีคุณธีรยุทธ  โกสินทร์ จากบริษัทแฟกเตอร์ เป็นวิทยากร ในหัวข้อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาบนระบบเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์” และ “บทบาทของนักศึกษาบนระบบเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ  E-Thesis แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประธานหลักสูตร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC12  อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่       
สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: