Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม. ร่วมกับ กก.ตชด.33 และ สทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

“การนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”

371311db-556c-4840-878b-fd6eed3b563d

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พร้อมคณะอาจารย์ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พ.ต.ต.มังกร  มันทะนา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในโอกาสเดินทางมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแบบครูมืออาชีพ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (นำร่อง)       ได้ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการสอบ เพื่อเตรียมพร้อมการทดสอบ O-NET ในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนายตำรวจนิเทศ ครูใหญ่ ครูวิชาการ ครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูสังคมศึกษาฯ ครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ,โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงค์,โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง,โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า,โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม,โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์ มหาจักร9, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ  บ้านแกน้อย, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ โดยมีการประชุมเรื่องการกำกับติดตามการนำผลการทดสอบ (O-NET) ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับข้อสอบ 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้มีอาจารย์ภาควิชาเทคนิคการศึกษา หลักสูตรการประเมินผลและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่มได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันทนี  คุณชยางกูร และอาจารย์ทิพย์เกสร กำปนาท เป็นวิทยากรประจำกลุ่มสาระภาษาไทย, อาจารย์ ดร.จุลภัสสร  ศิริพรรณ เป็นวิทยากรประจำกลุ่มสาระคณิตศาสตร์, อาจารย์ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ เป็นวิทยากรประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์, อาจารย์ ดร.พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์ เป็นวิทยากรประจำกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาจารย์ดร.วารุณี เลียววิวัฒน์ชัย เป็นวิทยากรประจำกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: