Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม. จัดโครงการบริหารและจัดการเรียนการสอน ระบบ WILและ สหกิจศึกษา

การศึกษา

ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการบริหารและจัดการเรียนการสอน ระบบ WILและ สหกิจศึกษาพร้อมการเสวนา หัวข้อ “มาตรฐานคุณภาพสหกิจศึกษาในมุมมองของสถานประกอบการและสถานศึกษา” การบรรยาย หัวข้อ “สหกิจศึกษา vs การประกันคุณภาพการศึกษาที่เพิ่มมูลค่า พัฒนาสถาบัน” และการอภิปราย หัวข้อ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ,ผศ.ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ คณะอนุกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาจารย์เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ คณบดีคณะบริหารรัฐกิจ และหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ร่วมการอภิปราย ได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

 

สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: