มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช”

เข้าชมแล้ว (1,087)
Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช”

ถ่ายทอดความรู้ขยายพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์

10628568_999444170169280_4147895935543875109_n

รศ.ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายโดยการเรียนรู้แบบวิธี STEM education” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีความรู้และความสามารถในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นตลอดจนสอนให้คนในท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติโดยการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ แบบพึ่งพาอาศัยกัน โดยดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2559 ประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น การเตรียมอาหารและเทคนิคที่จำเป็น” การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเรื่อง “ขั้นตอนการเตรียมชิ้นเนื้อเยื่อพืช การฟอกฆ่าเชื้อ การเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  โชติกเดชาณรงค์ และนายธงชัย ศรีตะปัญญะ ได้รับความสนใจจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการได้แก่ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนฮอดพิทยาคม โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนพะเยาวิทยาคม โรงเรียนแม่วินสามัคคี และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

 

 

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ มคอ.3 – มคอ.7

เข้าชมแล้ว (1,658)
Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ มคอ.3 – มคอ.7

10300298_613372235443144_8362517577909746454_n

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ มคอ.3 – มคอ.7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ มคอ.3 – มคอ.7 ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย หิรัญวโรดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บรรยายในหัวข้อ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกับการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

CNX NEWS รายงาน

Comments

comments

มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Developing Trends in Education

เข้าชมแล้ว (864)
Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Developing Trends in Education

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. ร่วมกับสำนักพิมพ์ Book Access Co.,Ltd. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Developing Trends in Education สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษา    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาได้เรียนรู้วิธีการสอนแบบใหม่จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้ในอนาคต  โดยได้รับเกียรติจากผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันพุธ ที่ 15 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

 

 

สำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments