Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช”

ถ่ายทอดความรู้ขยายพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์

10628568_999444170169280_4147895935543875109_n

รศ.ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายโดยการเรียนรู้แบบวิธี STEM education” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีความรู้และความสามารถในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นตลอดจนสอนให้คนในท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติโดยการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ แบบพึ่งพาอาศัยกัน โดยดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2559 ประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น การเตรียมอาหารและเทคนิคที่จำเป็น” การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเรื่อง “ขั้นตอนการเตรียมชิ้นเนื้อเยื่อพืช การฟอกฆ่าเชื้อ การเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  โชติกเดชาณรงค์ และนายธงชัย ศรีตะปัญญะ ได้รับความสนใจจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการได้แก่ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนฮอดพิทยาคม โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนพะเยาวิทยาคม โรงเรียนแม่วินสามัคคี และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

 

 

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: