Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ มคอ.3 – มคอ.7

10300298_613372235443144_8362517577909746454_n

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ มคอ.3 – มคอ.7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ มคอ.3 – มคอ.7 ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย หิรัญวโรดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บรรยายในหัวข้อ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกับการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

CNX NEWS รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: