Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม.จัดอบรมสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การสึกษา

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ.”เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ประกันคุณภาพการศึกษาฯ รองรับตัวบ่งชี้ใหม่ สกอ. ด้วยระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาภายในนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจะต้องมีกระบวนการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรทุกระดับ พร้อมให้บุคลากรที่รับผิดชอบในงานประกันคุณภาพการศึกษาสามารถ เขียนรายงานการประเมินตนเองได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีผลผลิตทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ ในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายหัวข้อ“การประกันคุณภาพการศึกษา 2557 – 2561 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร และศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีการบรรยายหัวข้อ “ระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร” , “ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ” , “ตัวบ่งชี้และวิธีการประเมินระดับคณะ สถาบัน” เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.725266544253712.1073742381.204239763023062&type=1

 

สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: