Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม.การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับ ป.ตรี คณิตศาสตร์และสถิติ

 

สาชาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา 3 สถาบัน (ครั้งที่ 2) 

โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ 170 คน จาก ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งนับว่าเป็นความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของแต่ละสถาบัน ได้มีเวทีในการนำเสนองานวิจัย อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยรวมทั้งสิ้น 59 คน โดยแยกเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 คน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่14 คน โดยมีคณาจารย์จาก 3 สถาบันเป็นผู้วิพากษ์งานวิจัย ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณคเชนทร์ อึ่งสกุล สำนักงานสถิติให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สถิติกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”           เมื่อวันที่ 3มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: