Print Friendly, PDF & Email

DSC_3729

มช.นำเสนอผลการพัฒนาระบบขนส่งรองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยวทั้ง 4 จว.ภาคเหนือตอนบนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559ณ  ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุมนำเสนอผลการศึกษากิจกรรมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558โดย นายกฤษณ์ ธนาวณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและนำเสนอภาพรวมของโครงการโดย อาจารย์ ดร.วราภรณ์   ดวงแสง   หัวหน้าโครงการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระบบขนส่งสาธารณะรองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยว Northern Smart  Mice & Tourism ภายใต้โครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อวิเคราะห์ระบบขนส่งสาธารณะ และการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะรองรับกิจกรรม การจัดประชุมและนิทรรศการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของสื่อที่เหมาะสม โดยในโครงการนี้ได้ทำการศึกษาการประชุม 4 ประเภทได้แก่

  1. การประชุมองค์กร (Corporate Meetings) = M คือ การจัดประชุมวางแผนงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในบริษัท หรือการจัดประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มห่วงโซ่อุปทานและกลุ่มลูกค้า
  2. การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) =I คือ การให้รางวัลหรือตอบแทนเป็นรางวัลสำหรับความสำเร็จหรือผลงาน ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทจะจ่ายให้กับพนักงานที่ประสบความสำเร็จในการขายหรือปฏิบัติหน้าที่เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อนในประเทศหรือต่างประเทศ
  3. การประชุมนานาชาติ (Convention) =C คือ การประชุมระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่จะจัดโดยกลุ่มสมาคมวิชาชีพหรือสมาพันธ์ธุรกิจและบริษัทต่าง ๆ
  4. การจัดแสดงสินค้า (Exhibition and Trade show) =E เป็นงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ โดยทั่วไปจะมีบริษัทหรือผู้ผลิตนำสินค้าของตนมาแสดง และมีการจ่ายค่าเช่า ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่หรือสถานที่สำหรับใช้แสดงสินค้า

ผลการประเมินโครงการ โดยสำรวจอุปสงค์ของอุตสาหกรรม MICE และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยแยกเป็น การศึกษา ทบทวนความพร้อมของ 4 จังหวัดในฐานะเมือง MICE การคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยว 4 จังหวัด วิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและความเป็นฤดูกาล จัดประชุม Focus group ร่วมกับผู้ประกอบการแต่ละจังหวัด นำเสนอ SWOT  เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการ MICE ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 โดยธุรกิจ MICE ในประเทศไทย เติบโต 9% ต่อปี ค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวประมาณ 80,000 บาท ขนาดรุกิจ MICE ประมาณ 113,982 ล้านบาท แต่ประเทศไทยไม่ติด 10 ลำดับแรกของประเทศที่มีจำนวนการประชุมนานาชาติทั่วโลก ในการสำรวจในปี 2556 แต่ กรุงเทพฯ ติดอันดับ 4 ของเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีการประชุมนานาชาติมากที่สุด สำรวจปี 2556 รองจาก สิงคโปร์ , โซลและปักกิ่ง ปัจจัยที่กำหนดศักยภาพของการเป็น MICE จะต้องมีสิ่งดึงดูดใจระดับนานาชาติ การคมนาคมสะดวก มีที่พักและจัดกิจกรรมสะดวกได้มาตรฐาน และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือต้องมีฐานเศรษฐกิจใหญ่หรือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค เพราะฉะนั้นจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจัดหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ต้องพัฒนาเมืองให้เป็นที่ต้องการของตลาด MICE จังหวัดเชียงใหม่ เป็น Hub สำหรับการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยว

 

DSC_3732

DSC_3734

DSC_3738

โดยเฉพาะคนจีนนักท่องเที่ยวเหล่านี้ต้องพึ่งพาระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางสูง และเนื่องจากเป็นจังหวัดใหญ่ก็ต้องสามารถกระจายนักท่องเที่ยวจีนจากเชียงใหม่สู่จังหวัดใกล้เคียงโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะประจำในการเดินทางแนวทางการพัฒนากระจายนักท่องเที่ยวสู่ จังหวัดลำพูน คือ พัฒนา Physical Flow คือ เส้นทางถนนต้นยางเชียงใหม่-ลำพูน เส้นทาง รถไฟลำพูน-เชียงใหม่ กระจายไป จังหวัดลำปาง โดยเส้นทางสาย 11 เชียงใหม่- ลำปาง เส้นทางรถไฟเชียงใหม่ – ลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่- ปาย – อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ – แม่สะเรียง – ขุนยวม – อ.เมืองแม่ฮ่องสอน รวมถึงเส้นทางบิน เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน และในตัวเมืองเชียงใหม่เอง ก็จะต้องพัฒนารถโดยสารสาธารณะสาย 2 (R1,R2) ปรับปรุงเส้นทางเดินรถเทศบาลสาย B1,B2  ปรับปรุงรถ สี หรือสติ๊กเกอร์ที่ติดรถให้ดูโดดเด่น ออกแบบตั๋วรถโดยสาร 1 วันไม่จำกัดเที่ยว ปรับปรุงระบบตั๋วโดยสารโดยใช้ แอพพลิเคชั่น WeChat เป็นตัวเชื่อมซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมใช้มากที่สุด ซึ่งการประชุมนำเสนอในครั้งนี้จะได้นำไปต่อยอดในการพัฒนาครั้งต่อไป เพื่อให้ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีศักยภาพที่จะรองรับนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป ท่านสามารถเข้าไปติดตามโครงการนี้ได้ทาง แฟนเพจเฟซบุ๊ก SMART MICE AND TOURISM ได้ตามลิงก์นี้ได้เลยนะคะ https://www.facebook.com/Smart-mice-and-tourism-107207049667398/?fref=ts

S__76029954

S__76029955

S__76029956

S__76275714

S__76308482

S__76308486

S__76308487

S__76308488

S__76308483

S__76308484

S__76308485

CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: