Print Friendly, PDF & Email

 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดเชิงรุกกลุ่มล้านนา (Lanna FAM Trip) 

S__31129645

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดเชิงรุกกลุ่มล้านนา (Lanna FAM Trip) ตามแผนปฎิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พ.ศ. 2559 – 2563 ที่ห้องเชียงของ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) จังหวัดเชียงใหม่

 

วันนี้ (15 พ.ย. 59) เวลา 16.00 น. นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดเชิงรุกกลุ่มล้านนา (Lanna FAM Trip) ตามแผนปฎิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พ.ศ. 2559 – 2563 ที่ห้องเชียงของ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) จังหวัดเชียงใหม่

 

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดเชิงรุกกลุ่มล้านนา (Lanna FAM Trip) เน้น 5 จังหวัดภาคเหนือที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา พร้อมจัดสัมมนาให้ความรู้เพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ เพื่อนำไปต่อยอดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวต่อไป โดยงานจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2559

 

ปัจจุบันการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาทั้ง 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และจังหวัดพะเยา มีจุดเด่นด้านทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวและศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย และความพร้อมของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทำให้ในพื้นที่การท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา มีแนวโน้มการเติบโตได้ดีอย่างมากเมื่อเทียบกับภาคอื่น และจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สูงสุดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว คือ จังหวัดเชียงใหม่ รองลงมาคือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดพะเยา สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่า จังหวัดเชียงใหม่ รองลงมาคือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดพูน และจังหวัดพะเยา ภายในงานโครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกกลุ่มล้านนา (Lanna FAM Trip) ตามแผนปฎิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พ.ศ. 2559 – 2563 โดยมีผู้ประกอบการทั่วประเทศมาร่วมสัมมนา และชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของ 5 จังหวัดนอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสถานที่สำคัญๆ เชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย อาทิ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดติโลกอาราม วัดพระแก้ว ฯลฯ แก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วย

 

S__31129644 S__31129646 S__31129647 S__31129648 S__31129649 S__31129650 S__31129651 S__31129652

 

CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: