Print Friendly, PDF & Email

พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต  ครบ 36 ครั้ง, 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง, 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10

 

       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง, 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ แกรนด์ วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้งและ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 จำนวนทั้งสิ้น 747 ราย   โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้บริหารสภากาชาดไทย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 10 และผู้แทนศูนย์ประชุมนานาชาติ แกรนด์ วิว เฝ้าฯ รับเสด็จ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาและมีความเสียสละอย่างสูง ในการสละโลหิตในร่างกายของตนเองเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ในการนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และผู้บริจาคโลหิตของจังหวัดต่างๆ ในเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน รวม 6 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย พระภิกษุเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง และประกาศเกียรติคุณ จำนวน 26 รูป ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 จำนวน 3 ราย สถาบันที่สนับสนุนการบริจาคโลหิตเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้งและ 108 ครั้ง จำนวน 718 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 747 ราย ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสแก่ผู้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตฯ และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ นับตั้งแต่สภากาชาดไทย ได้เริ่มงานบริการโลหิตเมื่อปีพุทธศักราช 2495 มีภารกิจหลักในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ ปัจจุบัน ตั้งเป้าจัดหาโลหิตทั่วประเทศ ปีละ 1,950,000 ยูนิต ในกรุงเทพมหานคร ต้องจัดหาให้ได้ ปีละ 600,000 ยูนิต และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ปีละ 1,350,000 ยูนิต ซึ่งในแต่ละปีมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ ซึ่งการดำเนินงานการจัดหาโลหิตในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ นั้น มีเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นกำลังสำคัญในการรณรงค์จัดหาโลหิตและรับบริจาคโลหิต ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัด

 

สำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: