Print Friendly, PDF & Email

พระธาตุดอยน้อยพันปี รสดีแคนตาลูป ลำใย กว่างชนเลื่องชื่อลือไกล กลองใหญ่สืบสานประเพณี

 

เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรวบรวมเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งยังส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมให้คงอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างประสบการณ์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชน ให้มีคุณค่า สร้างงานสร้างรายได้ แก่ชุมชนสามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในหมู่บ้านต่อไป

 

โดยมีวัตุุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อนำความรู้และภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา เพื่อเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์OTOP เพื่อจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา เพื่อสร้างการเรียนรู้ของคนในชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

โดยได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 19 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าล้อ) ที่มีศักยภาพของการแปรรูปขั้นสูงและผ่านการควบคุมการผลิตตามมาตรฐานอาหารและยา (อย.) และมาตรฐานของการเป็นสินค้าคุณภาพของตำบล/อำเภอ ปัจจุบัน บ้านท่าล้อ เป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ เกวียนทอง และ 99 fruites เกวียนทองเป็นสินค้าแปรรูปจากวิสาหกิจชุมชน และ 99 fruites มาจากกลุ่มแปรรูปชุมชนที่แยกตัวออกมา โดยศักยภาพของสินค้าทั้ง 2 แบรนด์ผ่านมาตรฐานการแปรรูปและการผลิตของอาหารและยา เกวียนทอง เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 2547 ในรูปวิสาหกิจชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งรัฐและเอกชนที่หลากหลาย มีเครือข่ายของการส่งสินค้ากับ TOPS SUPERMARKET และกลุ่มทัวร์ท่องเที่ยวชาวจีนเป็นหลัก

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและสามารถพัฒนาต่อยอด ได้แก่ มะม่วงอบแห้ง ,สับปะรดอบแห้ง ,ลำไยอบแห้ง เป็นต้น

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: