Print Friendly, PDF & Email

unnamed (18)

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ นำเสนอผลงาน To Be Number One ต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด

To Be Number One ต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2560 ระดับประเทศ โดยหวังป้องกันและแก้

ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชน พร้อมพัฒนาสู่การเป็นคนเก่งคนดีของสังคมได้

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2560 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด To Be Number One ระดับเพชร นำโดย นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการโครงการ To Be Number One นำเสนอการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสมาชิกชมรม To Be Number One กว่า 300 คนทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้น้อมนำแนวทางดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number Oneในทูลกระหม่อมหญิงอุบล         รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี มาปฏิบัติตั้งแต่ปี 2548 เป็นเวลายาวนานถึง 12 ปี โดยมีสำนักงานของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้นำโครงการ To Be Number One จังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) มีการจัดทำนโยบายและถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานทุกระดับ ใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ให้เกิดการปฏิบัติที่ยั่งยืน รวมถึงการปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ โดยสามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนจากภัยยาเสพติด ตลอดจนพัฒนาสู่การเป็นคนเก่งคนดีของสังคมได้ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้โครงการ To Be Number One เป็นวาระจังหวัดเชียงใหม่ที่ทุกพื้นที่ต้องนำไปปฏิบัติ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของจังหวัด พร้อมร่วมกันทำ MOU การดำเนินโครงการ ร่วมกับทุกอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่มีสมาชิก To Be Number One จำนวน 363,542 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ของจำนวนเด็กและเยาวชนอายุ 6 – 24 ปี ซึ่งมีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี มีการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมในกระบวนการสร้างและขยายเครือข่ายอย่าง  ต่อเนื่อง และมอบหมายให้นายอำเภอทุกแห่ง จัดตั้ง 1 ตำบล 1 ชมรมจนทำให้มีชมรมจำนวน 1,174 ชมรม พร้อมสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ครบทุกอำเภอ จำนวน 110 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมุ่งสู่การเป็นจังหวัด To Be Number One กลุ่มรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 ซึ่งการประกวดจังหวัด To Be Number One ระดับประเทศ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 ก.ค.นี้ ที่ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

 

unnamed (19)

unnamed (20)

unnamed (21)

unnamed (22)

unnamed (23)

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ:

สร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมากร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา
ผู้ว่าฯอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ให้ประชาชนสรงน้ำขอพรปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่